Privacy statement

Wie zijn wij?

Wij zijn een financiële onderneming die adviseert en bemiddelt in financiële diensten en producten. Wij verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Hiervoor geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving zoals Telecommunicatiewet als wettelijk kader. In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

Uw websitebezoek

Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij deze noodzakelijk zijn voor een sollicitatie of bij een melding, wijziging of klacht. Informatie over bezoeken aan onze websites (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen (o.a. het verbeteren van het websitegebruik) en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt omdat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of producten. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben opgevraagd.

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot uw paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden
 • overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken alleen gegevens van en over klanten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze taken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een klant die ons om advies vraagt bij afsluiten van een hypotheek of verzekering. We hebben zijn financiële gegevens nodig om het juiste advies te kunnen geven.

Nieuwsbrief

Wij sturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en potentiële klanten willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en financiële producten. Het emailadres van klanten en potentiële klanten van ons kantoor wordt automatisch  toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw email volledig te beantwoorden en af te handelen.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van je persoonsgegevens. Wij kunnen dan analyseren of voorspellingen doen door je persoonsgegevens te koppelen aan bijvoorbeeld gedrag, locatie en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze analyses of voorspellingen kunnen wij je al dan niet een aanbieding doen.

Van externe partijen gebruiken we alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om contact te kunnen onderhouden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:

 • het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken of andere financiële diensten en/of het geven van advies over onze producten;
 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
 • het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het behandelen van schades waarbij u als benadeelde bent betrokken
 • voor statische doeleinden (geanonimiseerd)
 • voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voorkomen van fraude (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG), via postbus 130, 5670 AC Nuenen of stuur een email naar fg@veldsink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moeten wij uw identiteit vaststellen. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na een maand, op uw verzoek.

Ook als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Veldsink Advies kunt u contact opnemen met de FG.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cameratoezicht

Op een aantal Veldsink Advies kantoren wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Camera’s worden alleen ingezet wanneer er geen andere, minder ingrijpende, manier is om het doel te bereiken.

In en rondom de gebouwen wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van camera’s. Dit ter beveiliging van onze gebouwen, maar ook onze medewerkers, bezoekers en waardevolle eigendommen. Om de privacy te waarborgen wordt er aan de hand van een risico afweging bepaald of er wel dan niet camera’s worden geplaatst.

Beveiliging

Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

Hoe weet ik dat Veldsink Advies mijn persoonsgegevens verwerkt?

Wij informeren de betrokkenen vooraf, zoals bijvoorbeeld dit privacy statement, in eenvoudige en duidelijke taal over het gebruik van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Veldsink Advies persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd.

Hoe gaan de medewerkers van Veldsink Advies om met privacygevoelige informatie?

Wij gaan terughoudend en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er bovendien voor dat persoonsgegevens correct en actueel zijn. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht. En wij zorgen voor passende beveiliging die is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekt Veldsink Advies mijn persoonsgegevens aan een ander?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken. Vanaf het moment van intrekking zullen wij uw gegevens dan niet meer delen met de bewuste derde.

Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;
  • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Cis
  • notarissen, advocaten, accountants, makelaars, taxateurs

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Met organisaties die namens ons uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veldsink Advies blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die namens ons plaatsvinden.

Hebt u vragen of klachten of wilt u een datalek melden?

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of wilt u een datalek melden? Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 130, 5670 AC Nuenen of stuur een email naar fg@veldsink.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacystatement

Dit privacystatement kan door Veldsink Advies te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan dit privacystatement met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Onze website en cookies

Websites van derden

Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken

Het laatste nieuws

Financiële zekerheid
Waarom kies je voor een financieel adviseur?
11 juli 2024

Waarom kies je voor een financieel adviseur?

Financiële rust, wat er ook op je pad komt. Inzicht en grip hebben op jouw huidige én toekomstige financiële situatie zodat jij zorgeloos kunt genieten van het leven. Een fijne gedachte, toch? Zeker als je voor een belangrijke beslissing staat, is het verstandig onafhankelijk financieel advies in te winnen. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen en verzekeren van je (eerste) auto, het kopen van een huis of het starten van je eigen bedrijf. Advies van een financieel specialist levert je waardevolle inzichten op waardoor je betere keuzes maakt en mogelijk veel geld bespaart.

Financiële zekerheid
Stress over je financiële situatie
05 juli 2024

Stress over je financiële situatie

Bang zijn dat je de rekeningen niet meer kunt betalen. Schrikken van die blauwe envelop die op de mat valt. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft op dit moment geldproblemen, berekende het Nibud. Dat kan voor flinke stress zorgen en daarmee ook invloed hebben op je gezondheid. Veel mensen durven niet om hulp te vragen en schuiven hun geldzorgen voor zich uit. Wat zijn de gevolgen van stress over je financiële situatie en wat kun je eraan doen?

Meer nieuws
Privacy statement
Direct contact

Veldsink Advies, Nuenen

 • Telefoon

  040-2635900
 • E-mail

  nuenen@veldsink.nl
 • Adresgegevens

  Park 26 - 28
  5671GA Nuenen

 • Openingstijden

  Van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17:00 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Afspraak maken

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Hidden